Aineistopankki

LJK:n tunnusmerkkien käyttöohje lomakkeissa ja käyntikorteissa löytyy tästä tiedostosta: LJK ilmeen sovellukset

CMC – tutkinto

Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry on kansainvälisen liikkeenjohdon konsultoinnin kattojärjestö The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI):n jäsen. ICMCI on luonut kansainvälisesti tunnustetun Certified Management Consultant (CMC) ammattinimikkeen, jonka myöntämiseen LJK ry:lla on yksinoikeus Suomessa.

Tutustu CMC-kurssiin

       

 

TAUSTA

The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) perustettiin vuonna 1987 kansainväliseksi kattojärjestöksi valvomaan liikkeenjohdon konsultoinnin eettisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita. ICMCI on toimintansa aikana vakiinnuttanut kansainvälisesti tunnustetun CMC (Certified Management Consultat) -ammattinimikkeen.

CMC-nimikkeen käyttöoikeus myönnetään yksittäisille liikkeenjohdon konsulteille, jotka läpäisevät erityisen sertifiointiohjelman. Maailmassa on noin 9.000 CMC-konsulttia.

CMC on henkilökohtainen laatusertifikaatti yksittäisille konsulteille pienistä ja suurista konsultointiyrityksistä. Se on ulkopuolisen, riippumattoman tahon antama tunnustus konsultin ammattitaidolle. CMC-sertifikaatti on kerrallaan voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä.

 

SISÄLTÖ JA HINTA

CMC -sertifioinnin voi Suomessa myöntää ainoastaan LJK ry ja ulkomailla LJK:n sisarjärjestöt.

LJK on linjannut CMC -konseptin sisällön vastaamaan kattojärjestö ICMCI:n vaatimuksia ja muiden sisarjärjestömaiden
CMC -sertifiointikäytäntöjä ja hintoja. Sertifioinnin hinta Suomessa on 750 eur + alv.

LJK:n CMC – sertfiointikonsepti pitää sisällään:

1) Ennakkotehtävän laadinnan
2) Sertifiointipäivän, jossa jokainen CMC -sertikaattia tavoitteleva LJK:n jäsen:
a) Esittelee oman ennakkotehtävänsä sertifioijalle ja muille sertifiointipäivään osallistujille
b) Saa valmennusta ammattikonsultoinnin vaatimuksista
c) Suorittaa päivän päätteeksi CMC -sertifiointikokeen, jonka tulos (yhdessä ernnakkotehtävän kanssa)
ratkaisee saako kokelas CMC -sertifikaatin käyttöoikeuden.

Pääsertifioija ilmoittaa kokelaille tuloksista muutaman päivän sisällä kokeen pitämisen jälkeen.

TAVOITTEET

CMC-koulutukseen osallistuminen täydentää liikkeenjohdon konsultin teoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä herkistää hänet ammattieettisten kysymysten käsittelyyn. Suorittamalla CMC-ohjelman liikkeenjohdon konsultti antaa näytteen ammattiosaamisestaan.

CMC-nimike toimii näin ollen yhtenä laadunvarmistuksena konsultoinnin markkinoilla. Se helpottaa osaltaan asiakasyritysten mahdollisuuksia löytää tarpeisiinsa sopiva liikkeenjohdon konsultti. CMC-konsultit sitoutuvat toimeksiannoissaan noudattamaan kansainvälisiä Code of Ethics ja Code of Command -periaatteita (ICMCI).

Liikkeenjohdon konsultoinnin laadun arviointi ja kehittäminen on erityisen voimakkaasti esillä suomalaisessa CMC-ohjelmassa. Ohjelman aikana konsultti saa mahdollisuuden eritellä ja arvioida sekä oman toimintansa laadun eri osa-alueita että esimerkiksi edustamansa yrityksen laatujärjestelmää.

 

POHJAKRITEERIT

Pohjakriteerit Suomen CMC-ohjelmaan hakemiselle määrittelee LJK. Pohjakriteerit ovat korkeakoulututkinto (tai vastaavat tiedot), kokopäiväinen työ liikkeenjohdon konsulttina, työskentelyn riippumattomuus sekä lähtökohtaisesti vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisena konsulttina toimimisesta.

Historia

Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry (lyhyesti LJK) on vuonna 1960 perustettu konsulttien ja konsulttiyritysten toimialajärjestö. LJK ry:n virallinen nimi vuoteen 2018 asti oli Liikkeenjohdon konsultit LJK ry. Nimenmuutoksen taustana on kuvata paremmin konsultoinnin alati laajenevaa toimintakenttää.

LJK edustaa ammattikonsulttien toimialaa kotimaisissa yhteyksissä valtionhallinnon, muiden yhteiskunnallisten yhteisöjen ja yliopistojen suuntaan sekä toimii ulkomaisissa yhteyksissä maailmanlaajuisten ja europpalaisten kattojärjestöjen ainoana Suomen edustajana.

Suomalaiseen tyyliin järjestötoiminta alkoi liikkeenjohdon konsulttien keskuudessa jo aikaisessa vaiheessa 1960-luvulla. Rastorin toimitusjohtaja Leo Suurla sai tietoonsa, että Eurooppaan oltiin perustamassa kansallisten liikkeenjohdon konsultoinnin järjestöjen kattojärjestöä. Tämä vuonna 1960 perustettu järjestö sai nimekseen FEACO. Samana vuonna aloitti Suomessa toimintansa Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry, joka hyväksyttiin heti FEACO:n jäseneksi. LJK on ollut perustamisestaan mukana Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiössä, joka on on Elinkeinoelämän keskusliitton hallinnoima säätiö. LJK:n 50-vuotishistoriikki Voimaa, nöyryyttä, viisautta ilmestyi vuonna 2011 Pekka Kurvisen toimittamana. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry julkaisi vuonna 2012 suomeksi johdon konsultoinnin Euroopan laajuinen standardin, joka toi konsultointiin yhteiset pelisäännöt.

Kansainvälinen sertifiointi

LJK organisoi Suomessa liikkeenjohdon konsulttien kansainvälistä sertifiointia (Certified Management Consultant, CMC). 

LJK ry on kansainvälisen liikkeenjohdon konsultoinnin kattojärjestö The International Council of Management Consulting Institues (ICMCI):n jäsen. ICMCI on luonut kansainvälisesti tunnustetun Certified Management Consultant (CMC) ammattinimikkeen, jonka myöntämiseen LJK ry:lla on yksinoikeus Suomessa.

Järjestöjäsenyydet

LJK ry on jäsenenä oheisissa konsultointialan kansainvälisissä kattojärjestöissä:

FEACO (The European Federation of Management Consultancies Associations)

ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes)

World Trade Center (WTC Helsinki)

Kansainvälinen kauppakamari (ICC)

Toimialatietoa

Yhdistyksen säännöt

Liike-elämän ja Johdon Konsultit LJK ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Liike-elämän ja Johdon Konsultit LJK ry, jota jäljempänä sanotaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa. Ruotsiksi yhdistyksestä käytetään nimeä Företagskonsulter i Finland LJK rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Finnish Management Consultants Association LJK.

2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on liike-elämän ja johdon konsultoinnin alalla:
1) Edistää korkeatasoista liike-elämän ja johdon konsulttitoiminnan tuntemusta ja kehitystä maassamme
2) Valvoa jäsenkunnan ammatillisia etuja ja alan arvostusta, toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken kokemusten vaihtamiseksi ja ammattitaidon syventämiseksi, vaihtaa tietoja ja kokemuksia kansainvälisellä tasolla.

3 § TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, kurssi- yms. tilaisuuksia, tukee ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä toimii muilla yhdistyksen päämääriä edistävillä, edellisiin verrattavilla tavoilla. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

4 § JÄSENYYS
LJK:lla on vain henkilöjäseniä. Yhdistys voi hyväksyä yhdistyksen jäseniksi hyvämaineisia henkilöitä, jotka ovat toimineet päätoimisesti ja vastuunalaisissa
asemissa liike-elämän ja johdon konsultteina tai vastaavanlaisissa tehtävissä. Henkilöjäseneltä vaaditaan, että hänellä on riittävä koulutustausta (mielellään
akateemisia opintoja) tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot sekä on toiminut käytännön tehtävissä omalla erikoisalallaan riittävän pitkään liike-elämän tai johdon konsulttina tai yritysjohtajana itsenäisiä ratkaisuja tehden.

Kunniapuheenjohtaja
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä nimetä yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on pitkäjänteisellä työllään edistänyt erittäin merkittävästi yhdistyksen tarkoitusperiä. Nimitys on elinikäinen.

Kunniajäsen
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä nimetä yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Nimitys on elinikäinen.

Yhdistyksen tunnusmerkit
Yhdistyksen henkilö- ja kunniajäsenet ovat oikeutettuja käyttämään Liike-elämän ja Johdon Konsultti – LJK –tunnusmerkkejä sekä mm. LJK:n Yleisiä sopimusehtoja.

Eroaminen yhdistyksestä
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistykselle sähköpostiosoitteeseen ljk@ljk.fi.

Yhdistyksen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua, erotetaan automaattisesti jäsenyydestä. Muusta yhdistyslain 14 §:n mukaisesti tapahtuvasta jäsenen
erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksen perusteella ja päätetään hallituksessa enemmistöperiaatteella.

 

Tilaa uutiskirje