JÄSENYYS

JÄSENYYS 2017-11-20T12:01:47+00:00

LJK ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenekseen hyvämaineisia henkilöitä, jotka ovat toimineet päätoimisesti ja vastuunalaisissa asemissa liikkeenjohdon konsultteina tai vastaavanlaisissa tehtävissä.

Henkilöjäseneltä vaaditaan, että hän on suorittanut akateemisen loppututkinnon tai muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot sekä on toiminut käytännön tehtävissä erikoisalallaan vähintään kahdeksan vuoden ajan ja vähintään kolmen vuoden ajan päätoimisesti liikkeenjohdon konsulttina tai yritysjohtajana itsenäisiä ratkaisuja tehden.

Jäsenen velvollisuus on edistää toiminnallaan yhdistyksen päämäärien saavuttamista sekä toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Jäsenen tulee noudattaa korkeatasoiselle konsultille asetetut eettiset linjaukset, kuten ylläpitää luottamuksellisuutta, kunnioittaa muitten aineettomia luomuksia, tuoda eturistiriitoja esiin, olla vastaanottamatta lahjuksia, pyrkiä objektiivisuuteen kaikissa lausunnoissaan sekä olla laskuttamatta päällekkäisesti. Jäsenen ei tule ottaa vastaan sellaista tehtävää, jossa eettiset tai omat henkilökohtaiset arvot joutuvat uhatuiksi.

JÄSENHYÖDYT

 • LJK:n jäseneksi pääseminen vaatii todistettuja tuloksia konsultointityössä.
 • LJK on Suomessa ainoa taho, jonka kautta voi suorittaa kansainvälisillä markkinoilla arvokkaan CMC-tutkinnon.
 • LJK:n jäsenet voivat käyttää Konsultoinnin Yleisiä Sopimusehtoja toimeksiannoissa.
 • LJK antaa jäsenilleen juridista tukea ongelmatilanteissa.
 • LJK järjestää korkealaatuisia tapahtumia konsultin ammattitaidon kehittämiseksi. Tapahtumat kuuluvat jäsenmaksuun.
 • LJK:n jäsenet ovat sitoutuneita noudattamaan korkeaa moraalia ja etikkaa toimeksiannoissa. Jäsenten asiakkaat voivat luottaa LJK:n jäsenen olevan luotettava ammattikonsultti.
 • LJK:n jäsenet voivat pyytää asiakkailtaan korkeampaa hintaa toimeksiannoista.
 • LJK kouluttaa jäseniään konsultointitoimialan muutoksissa, kuten uuden EU-laajuisen konsultoinnin ISO-standardin.
 • LJK toimii liikkeenjohdon konsulttien edustajana ja intressien ajajana Suomen elinkeinoelämässä.
 • LJK:n yhtenä päätavoitteena on nostaa konsultoinnin käyttöastetta Suomessa ja edesauttaa jäseniään saamaan toimeksiantoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

JÄSENKRITEERIT

HENKILÖJÄSEN

Henkilöjäseneltä edellytetään, että hän on

a) suorittanut akateemisen loppututkinnon tai on muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot sekä

b) toiminut käytännön tehtävissä erikoisalallaan vähintään kahdeksan vuoden ajan ja vähintään kolmen vuoden ajan päätoimisesti liikkeenjohdon konsulttina itsenäisiä ratkaisuja tehden.

Lisäksi yhden nykyisen LJK:n jäsenen ja yhden toimeksiantajan tulee kirjallisesti suositella jäseneksi hakevaa.

Jos hakija ei nimeä yhtäkään LJK:n jäsentä suosittelijaksi, niin yksi LJK:n hallituksen jäsenistä käy hänen kanssaan jäsenyyden edellytyksiä kartoittavan keskustelun.

Jäseneksi voidaan myös hyväksyä yhdistyksen hallituksen 2/3 enemmistön tekemän päätöksen mukaisesti henkilö, joka täyttää muutoin edellä mainitut vaatimukset sekä on muulla tavoin hankkinut b)-kohdassa mainitun käytännön pätevyyden.

YHTEISÖJÄSEN

Yhteisöjäseneltä edellytetään, että se on rekisteröity yhteisö, jonka toimialana on liikkeenjohdon konsultointi. Yhteisöjäsenen palveluksessa on oltava yksi tai useampi LJK:n henkilöjäsenen kriteerit täyttävä konsultti. Yhteisöjäsen voi hakea palveluksessaan olevien konsulttien puolesta heille henkilöjäsenyyttä – kaikille kerralla.

JÄSENMAKSU

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy yhteisön palveluksessa olevien LJK-konsulttien lukumäärän mukaan seuraavasti (+ alv):

KONSULTTEJA JÄSENMAKSU €
1 360
2 650
3 950
4 1200
5-9 1450
10-14 1600
15-19 1850
20-24 2120
25-29 2400
30-34 2700
35-39 3000
40-> 3300

HAE JÄSENYYTTÄ

HENKILÖ-JA YHTEYSTIEDOT

*) Lakisääteisiä jäsenluettelotietoja (Yhdistyslaki 26.5/503 11§))

KONSULTTITIEDOT

OSAAMISALUE(ET)


Merkitkää rastilla toimintaanne kuvaavat osaamisalueet ja toimialat.
Jaottelu on FEACOn ja Tilastokeskuksen käyttäma. Jos ette löydä mieleisiänne vaihtoehtoja, valitkaa se(ne), joka(jotka) parhaiten kuvaa(vat) toimintaanne. Muistakaa myös, että otsikot "Konsultin toiminnan kuvaus", "Kohdemarkkinat", "Referenssit" ja "Muuta" ovat kohtia, joihin on hyvä kuvata konsultin toiminta.

TOIMIALA(T):


YHTEISÖJÄSEN

Lataa tästä hakemuskaavake ja täytä se. Lähetä täytetty hakemus liitteineen osoitteesen ljk@ljk.fi

Mainitse hakemuksessasi seuraavat asiat:

 • Täydellinen nimi ja kotipaikka (= lakisääteisiä jäsenluettelotietoja, yhdistyslaki 26.5.1989/503 11§) ja kotiosoite-, jäsenmaksun laskutusosoite-, syntymäaika-, puhelin-,sähköposti-, kotisivu-, yritys- ja mahdolliset ammatilliset verkostotietosi.
 • Akateeminen loppututkintosi (myös oppilaitos- ja vuositiedot) tai miten, missä ja milloin olet hankkinut vastaavat tiedot?
 • Oletko toiminut käytännön tehtävissä erikoisalallasi vähintään kahdeksan (8) vuoden ajan?  Miten kauan ja missä?
 • Oletko toiminut päätoimisesti liikkeenjohdon konsulttina tai yritysjohtajana itsenäisiä ratkaisuja tehden vähintään kolmen (3) vuoden ajan?  Miten kauan ja missä?
 • Referenssejä? (Käsitellään luottamuksellisesti)
 • Konsultoinnin erityisosaamisalueesi?  (Johtaminen, markkinointi, talous jne.)
 • Konsultoinnin erityistoimialaosaamisesi / -kokemuksesi?
 • Haetko henkilö- vai yhteisöjäsenyyttä?  (Jos viimeksi mainittua, ole hyvä ja anna tietoja ennen mainitun lisäksi myös jäseneksi hakevasta yhteisöstä!)
 • LJK:n sääntöjen mukaan yhden yhdistyksen jäsenen ja yhden toimeksiantajan tulee kirjallisesti suositella jäseneksi hakevaa.

Muista laittaa liitteeksi myös CV:si ja ainakin yhden toimeksiantajasi kirjallinen suositus. (Suosittelijoiden nimet, asemat/roolit sekä yhteystiedot voit laittaa myös sähköpostin saatteeseen)

Mainitse myös, kuka nykyisistä LJK:n jäsenistä mahdollisesti suosittelee sinua. Mikäli et nimeä yhtäkään LJK:n jäsentä suosittelijaksesi, yksi hallituksemme jäsen käy kanssasi jäsenyytesi edellytyksiä kartoittavan keskustelun.

LIIKKEENJOHDON YLEISET SOPIMUSEHDOT 2018

© Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry – näitä sopimusehtoja saavat käyttää vain LJK:n jäsenet

1. Soveltamisala

Nämä liikkeenjohdon konsultoinnin yleiset sopimusehdot koskevat liikkeenjohdon konsultin tarjoamia ja suorittamia konsultointipalveluita. Nämä yleiset sopimusehdot syrjäyttävät toimeksiantajan mahdollisesti käyttämät hankinta- ja muut ehdot, ellei nimenomaisesti kirjallisesti sopijapuolten välillä toisin sovita.

2. Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys

Sopijapuolten välinen sopimus koostuu näiden konsultoinnin yleisten sopimusehtojen lisäksi konsultin ja asiakkaan välillä tehdystä konsultointitoimeksiantoa koskevasta sopimuksesta ja sen liitteistä.

Näiden liikkeenjohdon konsultoinnin yleisten sopimusehtojen, konsultointitoimeksiantoa koskevan sopimuksen ja sen liitteiden kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:

 1. Konsultointitoimeksiantoa koskevan sopimuksen sisältö
 2. Konsultointitoimeksiantoa koskevan sopimuksen liitteet siten, että pienempinumeroinen liite pätee ennen suurempinumeroista liitettä
 3. Liikkeenjohdon konsultoinnin yleiset sopimusehdot

3. Alihankinnat

Kummallakin sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviään kolmannella osapuolella. Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnastaan kuin omastaan. Sopijapuolen tulee huolehtia siitä, että sen alihankkijaa sitovat luottamuksellisuutta koskevat ehdot.

4. Konsultin velvollisuudet

Konsultti vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä osaamisella ja liikkeenjohdon konsultoinnin ammattisääntöjä noudattaen.

konsultin tulee antaa asiakkaalle konsulttitoimeksiannon edistymisestä sovitun mukaisesti. Ellei raportoinnista ole sovittu ja konsulttitoimeksiantoon kuuluu loppuraportin toimittaminen, raportointi tapahtuu loppuraportin toimittamisella.

5. Toimeksiantajan velvoitteet

Toimeksiantajan tulee antaa konsultille riittävät ja oikeat tiedot konsulttitoimeksiannon suorittamista varten konsulttitoimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Toimeksiantaja vastaa konsultille antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Toimeksiantajan tulee osallistua konsulttitoimeksiannon toteuttamiseen sopijapuolten välillä sovitun mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään konsulttitoimeksiannon toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

6. Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

Sopijapuolilla on viipymättä velvollisuus myötävaikuttaa konsulttitoimeksiannon toteuttamiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

7. Toimeksiannon suorittaminen

Toimeksianto suoritetaan konsultin omia työmenetelmiä käyttäen.

Jos konsulttitoimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai konsulttitoimeksiantoon liittyvät annetut aineistot, materiaalit tai tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai riittämättömiksi, konsulttitoimeksiannon sisältö ja siihen liittyvät palkkiot tarkistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkistus suoritetaan konsultin ja toimeksiantajan yhteistyössä pyrkien mahdollisimman hyvään ja taloudelliseen konsulttitoimeksiannon läpivientiin. Konsultilla on oikeus laskuttaa sovitun tai kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti toimeksiantajalta konsulttitoimeksiantosopimuksen toimeksiantajan tilaamat lisätyöt.

8. Omistus-, käyttö- ja immateriaalioikeudet

Toimeksiantaja saa oikeuden käyttää konsulttitoimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa sisäisessä toiminnassaan. Käyttöoikeuden puitteissa toimeksiantaja saa kopioida asiakirjoja ja muokata niitä omaan sisäiseen käyttöön. Toimeksiantajalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa konsulttitoimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja tai muita tuloksia kolmannelle osapuolelle, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu toisin sopijapuolten välillä.

Konsultin tuottamien aineistojen, materiaalien ja muiden tuotosten tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kokonaisuudessaan jäävät konsultille. Konsultti on oikeus käyttää tässä mainittuja oikeuksiaan ottaen kuitenkin huomioon, mitä tässä sopimuksessa on sovittu aineistojen, materiaalien ja muiden tietojen luottamuksellisuudesta. Konsultilla on kuitenkin aina oikeus käyttää vapaasti luottamuksellisuussääntöjen estämättä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

9. Luottamuksellisuus

Sopijapuoli ei saa antaa kolmannelle osapuolelle tietoja toisen sopijapuolen liike- ja ammattisalaisuuksista eikä myöskään muista sopijapuolten luottamukselliseksi kirjallisesti määrittelemistä asioista ilman toisen sopijapuolen antamaa kirjallista lupaa. Tämä määräys on voimassa, kunnes viisi (5) vuotta on kulunut tämän sopimuksen päättymisestä.

Edellisen lisäksi sopijapuolet huolehtivat omalta osaltaan siitä, että tietosuojaa säädökset ja viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon.

10. Viivästyminen

Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle konsulttitoimeksiantoon liittyvien tehtävien viivästymisestä, mukaan lukien viivästymisen arvioidusta kestosta.

11. Konsulttipalkkio, muut veloitukset ja maksut

Palkkiot ja erikseen veloitettavat kustannukset määritellään konsulttitoimeksiantosopimuksessa.

Ellei muuta ole sovittu, konsultti veloittaa konsulttitoimeksiannon suorittamisen kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassaolevan korkolain 4 a §:n mukaan.

Jos toimeksiantajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli kolmekymmentä (30) päivää, konsultilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kirjallisella ilmoituksella toimeksiantajalle purkaa tämä sopimus vielä suorittamatta olevan konsulttitoimeksiannon osalta tai vaihtoehtoisesti ilman vastuuseuraamuksia pidättäytyä tämän sopimuksen suoritusvelvollisuuksista, kunnes erääntyneet maksut on viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen kokonaisuudessaan suoritettu konsultille. Jos konsultti purkaa tämän sopimuksen tämän kohdan perusteella, toimeksiantaja on velvollinen välittömästi maksamaan konsultille purkuhetkeen mennessä tehdyt ja maksamatta olevat työt. Toimeksiantaja on lisäksi velvollinen maksamaan välittömästi sopimussakkona konsultille konsulttitoimeksiannon jäljellä olevien töiden arvonlisäverollisen arvon.

Mahdollisesti ennakkoon perittyjä palkkioita tai ennakkomaksuja ei palauteta toimeksiantajalle tilanteessa, jossa tämän sopimus päättyy mistä tahansa syystä ennen kyseisiin palkkioihin tai maksuihin liittyviä suorituksia.

12. Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, eikä voittaa.

Sopijapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

Jos sopimuksen täyttäminen edellä tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa tämä sopimus jäljellä olevien töiden, mikäli se on kohtuullista ilman että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta toiselta sopijapuolelta purkamisesta johtuen. Jos tämä sopimuksen puretaan tämän kohdan perusteella, toimeksiantaja on velvollinen välittömästi maksamaan konsultille purkuhetkeen mennessä tehdyt ja vielä maksamatta olevat työt.

13. Konsultin korvausvastuu

Konsultti on vastuussa ainoastaan selkeästi toteennäytettävistä sopimusvirheiden aiheuttamista välittömistä vahingoista toimeksiantajalle. Jos konsultin suorittamassa konsulttitoimeksiannossa on virhe tai puute, konsultilla on aina oikeus korjata kyseinen virhe tai puute toimittamalla toimeksiantajalle uusi suoritus, jolloin toimeksiantajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen tämän virheen tai puutteen johdosta.

Konsultin kuhunkin konsulttitoimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kyseisestä konsulttitoimeksiannosta konsultille tosiasiallisesti maksettu arvonlisäveroton konsulttipalkkion määrä.

Konsultti ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään epäsuorasta tai välillisistä vahingosta.

Toimeksiantajan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä kirjallisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan tiedon korvausvelvollisuuden syntymisestä uhalla, että muutoin toimeksiantajalla ei ole oikeutta korvaukseen kyseisen virheen tai puutteen perusteella.

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

Liite: Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n ammattisäännöt

JÄSENET

KUTSUTUT JA KUNNIAJÄSENET

 • Groop Ulla
 • Kallio Antero
 • Karme Kim
 • Kauppinen Veijo
 • Ketola Hannu U.
 • Leivo Veikko
 • Leppänen Lauri K.
 • Luostarinen Reijo
 • Molin Max G.
 • Salonen Heikki

SENIORIJÄSENET

 • Ahonen Timo
 • Ahvonen Arto
 • Anttila Raimo
 • Bärlund Jouni
 • Björklund Riitta
 • Haukatsalo Charles
 • Hiltunen Väinö
 • Hotanen Jorma
 • Iskala Mikko
 • Kivelä Harri
 • Konola Esa
 • Koski Tapani
 • Laine Heikki
 • Laine Timo
 • Lehtinen Riku
 • Martikainen Viljo
 • Nilsson Aarne
 • Nykänen Seppo T.
 • Paajanen Erkki
 • Peltonen Pekka
 • Pitkämäki Veikko
 • Pullinen Martti
 • Sairanen Timo
 • Salmela Jorma
 • Salomaa Hannu
 • Salonen Heikki M.
 • Suominen Pertti
 • Skyttä Antti

YHTEISÖJÄSENET

Yritykset, joita LJK:n jäsenet edustavat

 • Aksios Corporation Oy
 • Albitech Consulting Oy
 • Amileros Oy
 • Arvo2 Oy
 • BakAri Consulting Oy
 • BB Management Consulting Oy
 • Business Concept Oy
 • Business Edge Oy
 • Ceriffi Oy
 • CGM Consulting Oy
 • Cimson Oy
 • Cleros Oy
 • Conorin Oy
 • Controlway Oy
 • Copernicus Consulting Oy
 • Crecco Oy
 • CRM Finland Oy
 • Culticon Oy
 • EA-Projects Ltd Oy
 • Ediste Oy
 • Elron Oy
 • Erica Partners Oy
 • Euro-Fincontact Oy
 • Extreme Consulting Oy
 • Fenix Consulting Oy
 • First Wave Oy
 • Fiscales Oy
 • FranCon Franchise Consulting
 • Frannet Oy
 • Front Office Finland Oy
 • Gearshift Group Ltd
 • GLM Consulting Oy
 • HAUS Kehittämiskeskus Oy
 • Hay Group Oy
 • Henriksson & Partners Oy
 • Hollming Works Oy
 • ICMI Oy
 • Ideasto Oy
 • Incity Oy / Consulting Partners Network
 • Infra Audit Oy
 • Inno Talent Oy
 • Innotiimi Oy
 • Innotimo Oy
 • Innovation Networks Oy
 • Intento Oy
 • Inter Consulting Ky
 • International Business Operations Oy IBO
 • J. Bärlund Consultants Oy
 • Jaakko Lehto Executive Search Oy
 • Jenico Oy
 • JOH Consulting Oy
 • Johdon Konsultit NEMO Oy
 • Jorma Tukia
 • Kalmariunion Oy
 • Kamensky Consulting Oy
 • Karlex Oy
 • Kirkkoherrantien Idea
 • Konsultointi Hannu Salomaa Oy
 • Konsultointi ja Tutkimus Oy
 • Konsulttitoimisto Erkki Paajanen
 • Konsulttitoimisto Hämäläinen Ilkka Oy
 • Koski Group
 • KT Selin Oy
 • Kulmia Group Oy
 • LaatuProbi Oy
 • Laiterä Consulting Ltd
 • Lexpert Oy
 • LK Concept Oy
 • LTY Tieto Keijo Koskinen Oy
 • Mainidea Oy
 • Managementum Oy
 • ManTecCon Oy
 • Markinvest Oy
 • Mercer(Finland) Oy
 • Merifam Consulting
 • Mind Recources Oy
 • Miska Oy
 • Mistral Consulting Limited (Hong Kong)
 • MKC Finland Oy
 • MLP Modular Learning Process Oy
 • Motti Oy
 • Muutostuuli Oy
 • Neuromi Oy
 • OmaTalousjohtaja Oy
 • Ontrack Consulting
 • Oy Alfred Christiansen Ab
 • Oy Econtact Ab
 • Oy Healthia Ab
 • Oy Nordic Progress Ab
 • Pink Eminence Oy
 • Prepsikka Oy
 • Pro Human Resources Oy
 • Pro-Source Oy
 • Procexon Oy
 • Project Development Group Europe Oy
 • Prolific Oy
 • PSL-Consulting Oy
 • Quanton Oy
 • Rdigo Oy
 • Redera Oy
 • ReiConsult Oy
 • Rekry Date Oy
 • Relata Oy Ab Hyvinvointistudio
 • Resepti Consulting
 • Riitta Suonpää Ky / Valkoinen Talo Partner
 • Risto Puutio Consulting Oy
 • Salmivuori Consulting Oy
 • Severiina Oy
 • Sifra Oy
 • Siili Solutions Oyj
 • Sinkkonen Consulting Oy
 • Stardate Consulting
 • Strateal Oy
 • Stromberg Consulting Oy
 • Suhonen Consulting Oy
 • Talement Oy
 • Talent Vectia Oy
 • Talentree Oy
 • Tapio Riihinen Consulting Oy
 • Taronga Development Oy
 • TC Target Consulting
 • Theatreworks
 • Tiedosta Oy
 • Tieto Finlandia Oy
 • Tieto Oyj
 • Tilakonsultit Tm2 Oy
 • Tmi Kim Karme
 • TosiMuutos Oy
 • Triar Group Consulting
 • True Motion Oy
 • Tuloksentekijät Oy
 • Twinspark Consulting Oy
 • Työvalmennus Futuuri Oy
 • User  Intelligence  Finland Oy
 • Valmennustoimisto Sitomo Oy
 • Valmennusverstas Oy
 • Vertica Oy
 • VIA Consulting YVG Oy
 • Virvo Oy
 • WBL Group Oy
 • Wiseteam Oy
 • World of Management Oy
 • Yrityskoulutus Oy
 • Yritysvoima Oy

VARSINAISET JÄSENET

HENKILÖJÄSENET

 • Aalto Ari
 • Ahola Auvo
 • Alanen Tanja
 • Anturaniemi Ari
 • Apunen Antti
 • Aurtere Jussi
 • Durchman Maisa
 • Haapakorva Antti
 • Haapio Helena
 • Haarala Jani
 • Haggrén Anne
 • Halonen Marko
 • Hannu Tapio
 • Heikkilä Juha
 • Heininen Petri
 • Heinonen Tommi
 • Hellström Antti
 • Henriksson Helge
 • Hiltunen Kari
 • Hopia Ara
 • Huhtinen Jari
 • Hämäläinen Ilkka
 • Ignatius Ari
 • Jalassola Jerry
 • Jalonen Sami
 • Jansson Satu-Mari
 • Jyrkiäinen Harri
 • Järvikare Carita
 • Kaakkolammi Reijo
 • Kaikkonen Reijo
 • Kajander Jan
 • Kakko Kimmo
 • Kallioniemi Mika
 • Kalmari Osmo
 • Kaloinen Markus
 • Kamensky Mika
 • Kanerva Leena
 • Kangas Juhani
 • Kangasluoma Liisa
 • Kauppi Leena
 • Kauppinen Hannu
 • Kauppinen Tero J.
 • Kekäläinen Sonja
 • Kettunen Mikko
 • Kimanen Veli-Matti
 • Kiviluoto Matti
 • Kokko Helena
 • Kokonaho Tommi
 • Kokonmäki Niko
 • Kontiainen Juha
 • Kortejärvi Reijo
 • Korteniemi Petri
 • Koski Pasi
 • Koskinen Keijo
 • Kosonen Karri
 • Kurikka Niilo
 • Kääriäinen Martin
 • Laakso Henri
 • Lahtinen Antti
 • Laine Sami
 • Laine Tuomo
 • Laiterä Jukka
 • Lammi Harri
 • Lamminmäki Juhani
 • Lappalainen Hannu
 • Laulajainen Petri
 • Lehmuskoski Saara
 • Lehtinen Martti
 • Lehtonen Hannu
 • Leppänen Vesa
 • Lerto Ossi
 • Lindeman Pekka
 • Lindholm Tom
 • Liukkonen Antti
 • Lohvansuu Janne
 • Lumme Erkki
 • Makkonen Jari
 • Malmström Carl-Gustav
 • Marja-aho Mikko
 • Merisaari Petri
 • Mero Pertti
 • Murto Sari
 • Mörsky Tomi
 • Niemelä Jukka
 • Niemi Erkka
 • Niskanen Erkki
 • Nurmela Markku
 • Nättilä Yevgeniya
 • Oinonen Jari
 • Olin Mikko
 • Parm Tuomas
 • Paussu Antti
 • Pehrman Timo
 • Peltonen Pekka
 • Pennanen Risto
 • Pohjala Kaija
 • Puutio Risto
 • Pöllänen Tapio
 • Raatikainen Outi
 • Rantala Jari
 • Raulos Helena
 • Riihinen Tapio
 • Riippi Pekka
 • Rinne Nina
 • Rohula Mika
 • Rytkönen Mika
 • Räisänen Markku
 • Röpelinen Seppo
 • Saatsi Päivi
 • Salminen Timo
 • Salmivuori Jyrki
 • Schulman Ilkka
 • Selin Keijo
 • Seppä Tuija
 • Sílen Timo
 • Sillanpää Pasi
 • Sinkkonen Reeta
 • Sjöblom Heikki
 • Strandman Katariina
 • Strömberg Juhani
 • Suhonen Kauko
 • Suonpää Riitta
 • Suonpää Jouni
 • Susi Simo-Pekka
 • Syrjänen Perttu
 • Tammela Juha
 • Taskinen Tapani
 • Temmes Anneli
 • Toivakka Kimmo
 • Tolvanen Samu
 • Torvelainen Teemu
 • Tuisku Pertti
 • Tukia Jorma
 • Törmä Reijo
 • Valtare Erja
 • Varis Tapio
 • Virtanen Jukka-Pekka
 • Westerlund Markus
 • Wiskari Juha
 • Wolontis Mats
 • Vuorensola Eero
 • Vuorensola Martti
 • Vuorensola Risto