JÄSENYYS

JÄSENYYS 2018-06-18T07:03:59+00:00

LJK ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenekseen hyvämaineisia henkilöitä, jotka ovat toimineet päätoimisesti ja vastuunalaisissa asemissa liikkeenjohdon konsultteina tai vastaavanlaisissa tehtävissä.

Henkilöjäseneltä vaaditaan, että hän on suorittanut akateemisen loppututkinnon tai muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot sekä on toiminut käytännön tehtävissä vähintään kolmen vuoden ajan päätoimisesti liikkeenjohdon konsulttina tai yritysjohtajana itsenäisiä ratkaisuja tehden.

Jäsenen velvollisuus on edistää toiminnallaan yhdistyksen päämäärien saavuttamista sekä toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Jäsenen tulee noudattaa korkeatasoiselle konsultille asetetut eettiset linjaukset, kuten ylläpitää luottamuksellisuutta, kunnioittaa muitten aineettomia luomuksia, tuoda eturistiriitoja esiin, olla vastaanottamatta lahjuksia, pyrkiä objektiivisuuteen kaikissa lausunnoissaan sekä olla laskuttamatta päällekkäisesti. Jäsenen ei tule ottaa vastaan sellaista tehtävää, jossa eettiset tai omat henkilökohtaiset arvot joutuvat uhatuiksi.

LJK ry:n jäsenet voivat suorittaa kansainvälisillä markkinoilla arvostetun Certified Management Consultant (CMC) tutkinnon. Lue lisää CMC tutkinnosta 

Tapahtumat

JÄSENHYÖDYT

 • LJK:n jäseneksi pääseminen vaatii todistettuja tuloksia konsultointityössä.
 • LJK on Suomessa ainoa taho, jonka kautta voi suorittaa kansainvälisillä markkinoilla arvokkaan CMC-tutkinnon.
 • LJK:n jäsenet voivat käyttää Konsultoinnin Yleisiä Sopimusehtoja toimeksiannoissa.
 • LJK antaa jäsenilleen juridista tukea ongelmatilanteissa. 
 • LJK:n jäsenet saavat juridista apua myös sopimusten neuvotteluun yhteistyökumppaniltamme varatuomari, asianajaja Harri Kukkultalta 
 • LJK järjestää korkealaatuisia tapahtumia konsultin ammattitaidon kehittämiseksi. Tapahtumat kuuluvat jäsenmaksuun. Keskimäärin kahdella osallistumisella vuodessa jäsenmaksu on yksittäisiä osallistumismaksuja edullisempi.
 • LJK:n jäsenet ovat sitoutuneita noudattamaan korkeaa moraalia ja etikkaa toimeksiannoissa. Jäsenten asiakkaat voivat luottaa LJK:n jäsenen olevan luotettava ammattikonsultti.
 • LJK:n jäsenet voivat pyytää asiakkailtaan korkeampaa hintaa toimeksiannoista.
 • LJK kouluttaa jäseniään konsultointitoimialan muutoksissa, kuten uuden EU-laajuisen konsultoinnin ISO-standardin.
 • LJK toimii liikkeenjohdon konsulttien edustajana ja intressien ajajana Suomen elinkeinoelämässä.
 • LJK:n yhtenä päätavoitteena on nostaa konsultoinnin käyttöastetta Suomessa ja edesauttaa jäseniään saamaan toimeksiantoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.
 • LJK tiedottaa jäseniään konsulteille suunnatuista tarjouspyynnöistä, toimeksiannoista ja liiketoimintamahdollisuuksista.

JÄSENKRITEERIT

HENKILÖJÄSEN

Henkilöjäseneltä edellytetään, että hänellä on

1) Akateeminen loppututkinto tai hän on muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot 

2) Riittävä kokemustausta konsultoinnista

3) Kyky ja halu kehittyä konsulttina

4) Nuhteeton tausta

5) Kyky ja halu toimia moraalisesti ja eettisesti ammattikonsulttiyhteisön edellyttämällä tasolla

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu yhtä LJK-jäsentä kohden vuosittain on  360 € (+ alv).

Uuden jäsenen liittyessä ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä veloitetaan uuden jäsenen kertaluonteinen hallintointimaksu 50 € (+alv).

HAE JÄSENYYTTÄ

HENKILÖ-JA YHTEYSTIEDOT

*) Lakisääteisiä jäsenluettelotietoja (Yhdistyslaki 26.5/503 11§))

LJK ry lähettää jäsenmaksut ja muut mahdolliset laskut sähköpostitse, jollei muuta laskutusosoitetta tai –tapaa ole ilmoitettu.

KONSULTTITIEDOT

OSAAMISALUE(ET)


Merkitkää rastilla toimintaanne kuvaavat osaamisalueet ja toimialat.
Jaottelu on FEACOn ja Tilastokeskuksen käyttäma. Jos ette löydä mieleisiänne vaihtoehtoja, valitkaa se(ne), joka(jotka) parhaiten kuvaa(vat) toimintaanne. Muistakaa myös, että otsikot "Konsultin toiminnan kuvaus", "Kohdemarkkinat", "Referenssit" ja "Muuta" ovat kohtia, joihin on hyvä kuvata konsultin toiminta.

TOIMIALA(T):


LIIKKEENJOHDON KONSULTOINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2018

© Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry – näitä sopimusehtoja saavat käyttää vain LJK:n jäsenet

1. Soveltamisala

Nämä liikkeenjohdon konsultoinnin yleiset sopimusehdot koskevat liikkeenjohdon konsultin tarjoamia ja suorittamia konsultointipalveluita. Nämä yleiset sopimusehdot syrjäyttävät toimeksiantajan mahdollisesti käyttämät hankinta- ja muut ehdot, ellei nimenomaisesti kirjallisesti sopijapuolten välillä toisin sovita.

2. Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys

Sopijapuolten välinen sopimus koostuu näiden konsultoinnin yleisten sopimusehtojen lisäksi konsultin ja asiakkaan välillä tehdystä konsultointitoimeksiantoa koskevasta sopimuksesta ja sen liitteistä.

Näiden liikkeenjohdon konsultoinnin yleisten sopimusehtojen, konsultointitoimeksiantoa koskevan sopimuksen ja sen liitteiden kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:

 1. Konsultointitoimeksiantoa koskevan sopimuksen sisältö
 2. Konsultointitoimeksiantoa koskevan sopimuksen liitteet siten, että pienempinumeroinen liite pätee ennen suurempinumeroista liitettä
 3. Liikkeenjohdon konsultoinnin yleiset sopimusehdot

3. Alihankinnat

Kummallakin sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviään kolmannella osapuolella. Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnastaan kuin omastaan. Sopijapuolen tulee huolehtia siitä, että sen alihankkijaa sitovat luottamuksellisuutta koskevat ehdot.

4. Konsultin velvollisuudet

Konsultti vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä osaamisella ja liikkeenjohdon konsultoinnin ammattisääntöjä noudattaen.

Konsultin tulee antaa asiakkaalle tietoa konsulttitoimeksiannon edistymisestä sovitun mukaisesti. Ellei raportoinnista ole sovittu ja konsulttitoimeksiantoon kuuluu loppuraportin toimittaminen, raportointi tapahtuu loppuraportin toimittamisella.

5. Toimeksiantajan velvoitteet

Toimeksiantajan tulee antaa konsultille riittävät ja oikeat tiedot konsulttitoimeksiannon suorittamista varten konsulttitoimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Toimeksiantaja vastaa konsultille antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Toimeksiantajan tulee osallistua konsulttitoimeksiannon toteuttamiseen sopijapuolten välillä sovitun mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään konsulttitoimeksiannon toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

6. Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

Sopijapuolilla on viipymättä velvollisuus myötävaikuttaa konsulttitoimeksiannon toteuttamiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

7. Toimeksiannon suorittaminen

Toimeksianto suoritetaan konsultin omia työmenetelmiä käyttäen.

Jos konsulttitoimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai konsulttitoimeksiantoon liittyvät annetut aineistot, materiaalit tai tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai riittämättömiksi, konsulttitoimeksiannon sisältö ja siihen liittyvät palkkiot tarkistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkistus suoritetaan konsultin ja toimeksiantajan yhteistyössä pyrkien mahdollisimman hyvään ja taloudelliseen konsulttitoimeksiannon läpivientiin. Konsultilla on oikeus laskuttaa sovitun tai kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti toimeksiantajalta konsulttitoimeksiantosopimuksen toimeksiantajan tilaamat lisätyöt.

8. Omistus-, käyttö- ja immateriaalioikeudet

Toimeksiantaja saa oikeuden käyttää konsulttitoimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa sisäisessä toiminnassaan. Käyttöoikeuden puitteissa toimeksiantaja saa kopioida asiakirjoja ja muokata niitä omaan sisäiseen käyttöön. Toimeksiantajalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa konsulttitoimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja tai muita tuloksia kolmannelle osapuolelle, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu toisin sopijapuolten välillä.

Konsultin tuottamien aineistojen, materiaalien ja muiden tuotosten tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kokonaisuudessaan jäävät konsultille. Konsultti on oikeus käyttää tässä mainittuja oikeuksiaan ottaen kuitenkin huomioon, mitä tässä sopimuksessa on sovittu aineistojen, materiaalien ja muiden tietojen luottamuksellisuudesta. Konsultilla on kuitenkin aina oikeus käyttää vapaasti luottamuksellisuussääntöjen estämättä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

9. Luottamuksellisuus

Sopijapuoli ei saa antaa kolmannelle osapuolelle tietoja toisen sopijapuolen liike- ja ammattisalaisuuksista eikä myöskään muista sopijapuolten luottamukselliseksi kirjallisesti määrittelemistä asioista ilman toisen sopijapuolen antamaa kirjallista lupaa. Tämä määräys on voimassa, kunnes viisi (5) vuotta on kulunut tämän sopimuksen päättymisestä.

Edellisen lisäksi sopijapuolet huolehtivat omalta osaltaan siitä, että tietosuojaa säädökset ja viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon.

10. Viivästyminen

Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle konsulttitoimeksiantoon liittyvien tehtävien viivästymisestä, mukaan lukien viivästymisen arvioidusta kestosta.

11. Konsulttipalkkio, muut veloitukset ja maksut

Palkkiot ja erikseen veloitettavat kustannukset määritellään konsulttitoimeksiantosopimuksessa.

Ellei muuta ole sovittu, konsultti veloittaa konsulttitoimeksiannon suorittamisen kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassaolevan korkolain 4 a §:n mukaan.

Jos toimeksiantajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli kolmekymmentä (30) päivää, konsultilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kirjallisella ilmoituksella toimeksiantajalle purkaa tämä sopimus vielä suorittamatta olevan konsulttitoimeksiannon osalta tai vaihtoehtoisesti ilman vastuuseuraamuksia pidättäytyä tämän sopimuksen suoritusvelvollisuuksista, kunnes erääntyneet maksut on viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen kokonaisuudessaan suoritettu konsultille. Jos konsultti purkaa tämän sopimuksen tämän kohdan perusteella, toimeksiantaja on velvollinen välittömästi maksamaan konsultille purkuhetkeen mennessä tehdyt ja maksamatta olevat työt. Toimeksiantaja on lisäksi velvollinen maksamaan välittömästi sopimussakkona konsultille konsulttitoimeksiannon jäljellä olevien töiden arvonlisäverollisen arvon.

Mahdollisesti ennakkoon perittyjä palkkioita tai ennakkomaksuja ei palauteta toimeksiantajalle tilanteessa, jossa tämän sopimus päättyy mistä tahansa syystä ennen kyseisiin palkkioihin tai maksuihin liittyviä suorituksia.

12. Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, eikä voittaa.

Sopijapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

Jos sopimuksen täyttäminen edellä tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa tämä sopimus jäljellä olevien töiden, mikäli se on kohtuullista ilman että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta toiselta sopijapuolelta purkamisesta johtuen. Jos tämä sopimuksen puretaan tämän kohdan perusteella, toimeksiantaja on velvollinen välittömästi maksamaan konsultille purkuhetkeen mennessä tehdyt ja vielä maksamatta olevat työt.

13. Konsultin korvausvastuu

Konsultti on vastuussa ainoastaan selkeästi toteennäytettävistä sopimusvirheiden aiheuttamista välittömistä vahingoista toimeksiantajalle. Jos konsultin suorittamassa konsulttitoimeksiannossa on virhe tai puute, konsultilla on aina oikeus korjata kyseinen virhe tai puute toimittamalla toimeksiantajalle uusi suoritus, jolloin toimeksiantajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen tämän virheen tai puutteen johdosta.

Konsultin kuhunkin konsulttitoimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kyseisestä konsulttitoimeksiannosta konsultille tosiasiallisesti maksettu arvonlisäveroton konsulttipalkkion määrä.

Konsultti ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään epäsuorasta tai välillisistä vahingosta.

Toimeksiantajan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä kirjallisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan tiedon korvausvelvollisuuden syntymisestä uhalla, että muutoin toimeksiantajalla ei ole oikeutta korvaukseen kyseisen virheen tai puutteen perusteella.

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

Liite: Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n ammattisäännöt

JÄSENET

KUNNIAPUHEENJOHTAJAT

 • Karme Kim

KUTSUTUT JA KUNNIAJÄSENET

 • Groop Ulla
 • Kallio Antero
 • Kauppinen Veijo
 • Ketola Hannu U.
 • Leivo Veikko
 • Leppänen Lauri K.
 • Luostarinen Reijo
 • Molin Max G.
 • Salonen Heikki

SENIORIJÄSENET

 • Ahonen Timo
 • Ahvonen Arto
 • Anttila Raimo
 • Bärlund Jouni
 • Björklund Riitta
 • Haukatsalo Charles
 • Heikkilä Jussi
 • Hiltunen Väinö
 • Hotanen Jorma
 • Hämäläinen Ilkka
 • Iskala Mikko
 • Kamensky Mika
 • Kivelä Harri
 • Konola Esa
 • Koski Tapani
 • Kurikka Niilo
 • Laine Heikki
 • Laine Timo
 • Lehtinen Riku
 • Martikainen Viljo
 • Nilsson Aarne
 • Nykänen Seppo T.
 • Paajanen Erkki
 • Peltonen Pekka
 • Pitkämäki Veikko
 • Pullinen Martti
 • Sairanen Timo
 • Salmela Jorma
 • Salomaa Hannu
 • Salonen Heikki M.
 • Suominen Pertti
 • Skyttä Antti
 • Varis Tapio

VARSINAISET JÄSENET

HENKILÖJÄSENET

 • Aalto Ari
 • Ahola Auvo
 • Alanen Tanja
 • Anturaniemi Ari
 • Apunen Antti
 • Aromaa Markku
 • Durchman Maisa
 • Haapakorva Antti
 • Haapio Helena
 • Haarala Jani
 • Halonen Marko
 • Heikkilä Juha
 • Heininen Petri
 • Heinonen Tommi
 • Heiskanen Ann-Marie
 • Hellström Antti
 • Henriksson Helge
 • Hietala Jari
 • Hiltunen Kari
 • Holm Ruurik
 • Holopainen Timo
 • Hopia Ara
 • Huhtinen Jari
 • Hurmalainen Ahti
 • Hyyrynen Tommi
 • Hämäläinen Ilkka
 • Ignatius Ari
 • Iivari Marketta
 • Jalassola Jerry
 • Jalonen Sami
 • Jansson Satu-Mari
 • Jylhä Timo
 • Jyrkiäinen Harri
 • Järvikare Carita
 • Kaakkolammi Reijo
 • Kaikkonen Reijo
 • Kajander Jan
 • Kakko Kimmo
 • Kallioniemi Mika
 • Kalmari Osmo
 • Kaloinen Markus
 • Kanerva Leena
 • Kangas Aila
 • Kangas Juhani
 • Kauppi Leena
 • Kauppila Mauri
 • Kauppinen Tero J.
 • Kekäläinen Sonja
 • Kiviluoto Matti
 • Kokko Helena
 • Kokonaho Tommi
 • Kokonmäki Niko
 • Kontiainen Juha
 • Korteniemi Petri
 • Koski Pasi
 • Koskinen Keijo
 • Kääriäinen Martin
 • Laakso Henri
 • Lahtinen Antti
 • Lahtinen Jukka
 • Laine Sami
 • Laine Tuomo
 • Laiterä Jukka
 • Lammi Harri
 • Lamminmäki Juhani
 • Lappalainen Hannu
 • Laulajainen Petri
 • Lavikainen Marko
 • Lehmuskoski Saara
 • Lehtinen Martti
 • Lehtonen Hannu
 • Leppänen Vesa
 • Lerto Ossi
 • Lindeman Pekka
 • Lindholm Tom
 • Liukkonen Antti
 • Lohvansuu Janne
 • Lumme Erkki
 • Luoma Heikki
 • Makkonen Jari
 • Malmlund Håkan
 • Malmström Carl-Gustav
 • Marja-aho Mikko
 • Mattila Seppo
 • Meriläinen Veijo
 • Merisaari Petri
 • Mero Pertti
 • Mustakallio Sinikka
 • Mörsky Tomi
 • Niemelä Jukka
 • Niemi Erkka
 • Niskanen Erkki
 • Nyfors Tina
 • Nättilä Yevgeniya
 • Oinonen Jari
 • Olin Mikko
 • Ortju Jouni
 • Parm Tuomas
 • Paussu Antti
 • Pehrman Timo
 • Peltonen Pekka
 • Pennanen Risto
 • Pinjola Nina
 • Pirinen Aku
 • Pohjala Kaija
 • Pöllänen Tapio
 • Raatikainen Outi
 • Rantala Jari
 • Rautio Pasi
 • Riippi Pekka
 • Rinne Nina
 • Rohula Mika
 • Räisänen Markku
 • Räsänen-Virtanen Ulla
 • Röpelinen Seppo
 • Saatsi Päivi
 • Salminen Timo
 • Salmivuori Jyrki
 • Schauman Karl-Johan
 • Selin Keijo
 • Seppä Tuija
 • Sílen Timo
 • Sinkkonen Reeta
 • Sjöblom Heikki
 • Strandman Katariina
 • Strömberg Juhani
 • Suhonen Kauko
 • Suonpää Riitta
 • Suonpää Jouni
 • Syrjänen Perttu
 • Tammela Juha
 • Taskinen Tapani
 • Temmes Anneli
 • Toivakka Kimmo
 • Tolvanen Samu
 • Torvelainen Teemu
 • Tukia Jorma
 • Törmä Reijo
 • Valtare Erja
 • Varis Kari
 • Virtanen Jukka-Pekka
 • Westerlund Markus
 • Vuollet Kirsi
 • Vuorensola Eero
 • Vuorensola Martti
 • Vuorensola Risto
 • Väisänen Annukka
 • Väisänen Olli
 • Örmä Teppo

YRITYKSITTÄIN

Yritykset, joita LJK:n jäsenet edustavat

 • Actional Oy
 • Aksios Corporation Oy
 • Aku Pirinen Professional Services Oy
 • Albitech Consulting Oy
 • Amaron Oy
 • Amileros Oy
 • Arconnet Business Solutions Oy
 • Asia Sales Channels
 • BakAri Consulting Oy
 • BB Management Consulting Oy
 • Business Concept Oy
 • Business Edge Oy
 • Cimson Oy
 • Cleros Oy
 • Conorin Oy
 • Controlway Oy
 • Copernicus Consulting Oy
 • Corporate Spirit Oy
 • Crecco Oy
 • CRM Finland Oy
 • Deduktia Oy
 • EA-Projects Ltd Oy
 • Ediste Oy
 • Elron Oy
 • Erica Partners Oy
 • Euro-Fincontact Oy
 • Expak Systems Oy
 • Extreme Consulting Oy
 • Fenix Consulting Oy
 • First Wave Oy
 • Fiscales Oy
 • FranCon Franchise Consulting
 • Frannet Oy
 • Front Office Finland Oy
 • Gearshift Group Ltd
 • GLM Consulting Oy
 • Gofort & Partners
 • HAUS Kehittämiskeskus Oy
 • Hay Group Oy
 • Helmikaivos Oy
 • Henriksson & Partners Oy
 • Hollming Works Oy
 • ICMI Oy
 • Ideasto Oy
 • Incity Oy / Consulting Partners Network
 • Infra Audit Oy
 • Inno Talent Oy
 • Innotiimi Oy
 • Innotimo Oy
 • Innovation Networks Oy
 • Intento Oy
 • Inter Consulting Ky
 • International Business Operations Oy IBO
 • J. Bärlund Consultants Oy
 • Jaakko Lehto Executive Search Oy
 • Jenico Oy
 • JOH Consulting Oy
 • Johdon Konsultit NEMO Oy
 • Jukka Lahtinen Consulting Oy
 • Kalmariunion Oy
 • Kamensky Consulting Oy
 • Karlex Oy
 • Klarigo Oy
 • Konsultointi Hannu Salomaa Oy
 • Konsultointi ja Tutkimus Oy
 • Konsulttitoimisto Erkki Paajanen
 • Konsulttitoimisto Hämäläinen Ilkka Oy
 • Koski Group
 • KontaktiVerkko Suomi Oy
 • KT Selin Oy
 • Kulmia Group Oy
 • Laatukoulutus Jouni Ortju Ky
 • LaatuProbi Oy
 • Laiterä Consulting Ltd
 • Lexpert Oy
 • LK Concept Oy
 • LTY Tieto Keijo Koskinen Oy
 • Mainidea Oy
 • Managementum Oy
 • ManTecCon Oy
 • Markinvest Oy
 • Oy Mediafocus Ab
 • Memor Oy
 • Mercer(Finland) Oy
 • Merifam Consulting
 • Merive Oy
 • Mind Recources Oy
 • Miska Oy
 • Mistral Consulting Limited (Hong Kong)
 • MKC Finland Oy
 • MLP Modular Learning Process Oy
 • Neuromi Oy
 • OmaTalousjohtaja Oy
 • Ontrack Consulting
 • Oy Alfred Christiansen Ab
 • Oy Econtact Ab
 • Oy Healthia Ab
 • Oy Nordic Progress Ab
 • Pink Eminence Oy
 • Prepsikka Oy
 • Pro Human Resources Oy
 • Pro-Source Oy
 • Procexon Oy
 • Project Development Group Europe Oy
 • Prolific Oy
 • PSL-Consulting Oy
 • QL Laatutoiminta Oy
 • Quanton Oy
 • Rdigo Oy
 • Realfinans Oy Ab
 • Reilu Tarkastus Oy
 • Rekry Date Oy
 • Relata Oy Ab Hyvinvointistudio
 • Resepti Consulting
 • Riitta Suonpää Ky / Valkoinen Talo Partner
 • Salmivuori Consulting Oy
 • Severiina Oy
 • Siili Solutions Oyj
 • Sinkkonen Consulting Oy
 • Stardate Consulting
 • Stromberg Consulting Oy
 • Suhonen Consulting Oy
 • Suomen Asiakasprojektit Oy
 • Talement Oy
 • Talent Vectia Oy
 • Talentree Oy
 • Taronga Development Oy
 • Oy Taxia Ab
 • Theatreworks
 • Tiedosta Oy
 • Tilakonsultit Tm2 Oy
 • Tmi Kim Karme
 • TosiMuutos Oy
 • Triar Group Consulting
 • True Motion Oy
 • tth-consulting
 • Tuloksentekijät Oy
 • Oy TuloksenTuplausToimisto Ab
 • Tulos Helsinki Oy
 • Tulosto Oy
 • Työvalmennus Futuuri Oy
 • Valmennustoimisto Sitomo Oy
 • Valmennusverstas Oy
 • Vertica Oy
 • VIA Consulting YVG Oy
 • WBL Group Oy
 • Wiseteam Oy
 • WoM World of Management Oy
 • XL Yritysklinikka Oy
 • Yrityskoulutus Oy
 • Yritysvoima Oy